Gmina Szemud w partnerstwie z gminami: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Miejską Reda, Miejską Wejherowo oraz Wejherowo, realizuje projekt pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizowany w latach 2017-2018 projekt zakłada zakup 609 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru 9 gmin powiatu wejherowskiego zamieszkałego przez ponad 200 tysięcy osób. Doposażone zostaną następujące jednostki:

 • w gminie Gniewino: OSP Gniewino, OSP Kostkowo, OSP Nadole
 • w gminie miejskiej Wejherowo: OSP Wejherowo;
 • w gminie Wejherowo: OSP Bolszewo, OSP Gościcino;
 • w gminie miejskiej Reda: OSP Reda;
 • w gminie Szemud: OSP Szemud; OSP Bojano, OSP Kielno
 • w gminie Linia: OSP Linia, OSP Strzepcz;
 • w gminie Luzino: OSP Luzino;
 • w gminie Łęczyce: OSP Łęczyce, OSP Bożepole Wielkie;
 • w gminie Choczewo: OSP Choczewo.

Doposażenie jednostek ratownictwa w nowoczesny sprzęt wpłynie na wzmocnienie odporności powiatu wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu m.in.:

 • sprawniejszego funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • zwiększeniu możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu,
 • poprawie bezpieczeństwa powodziowego,
 • poprawie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami.

Sprzęt ratownictwa, którymi dysponują poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rozproszone na ternie powiatu będzie uzupełniony o nowoczesne specjalistyczne urządzenia ratownictwa. W związku z występującym ryzykiem podtopień – wyposażenie w specjalistyczne, przenośne i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze na wypadek konieczności odcięcia zasilania sieciowego, a także inne urządzenia ratownictwa stanowić będą ważny element systemu likwidowania skutków zagrożeń.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca III kwartału 2018 roku. Wartość ogólna projektu to 3 106 691,71 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 2 636 014,47 zł.