Gmina Szemud zakończyła kolejną edycję realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2015)”, w ramach którego zrealizowała zadanie pn.: „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015” obejmujące demontaż, zbiórkę, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest.

W roku 2015 zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano łącznie 104,75 Mg* (w tym demontaż płyt eternitowych dotyczył łącznie – 33,408 Mg-12 miejsc, odbiór płyt składowanych na stosach dotyczył łącznie 71,338 Mg-33 miejsca) odpadów zawierających azbest z 45 nieruchomości z terenu Gminy Szemud.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 55.416,64 zł w tym koszty kwalifikowane stanowią wartość 49.281,57 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 41.889,00 zł (tj. 84,99 % kosztów kwalifikowanych). Kwota 13.527,64 zł została pokryta ze środków własnych gminy.


Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW** oraz NFOŚiGW*** w oparciu o umowę dotacji nr WFOŚ/D/III-38/237/2015/AZBEST-2015 z dnia 29-07-2015 oraz postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu.


W/w zadanie zostało zrealizowane w oparciu o umowę z dnia 07.07.2015r. przez: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.


W sprawach azbestu należy kontaktować się z:

Edward Taube

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Pokój 24

Tel. 58 676 44 25*1 Mg = 1000 kg = 1 tona


** Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


*** Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodne


Katarzyna Miotk

Załączniki