Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
– wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu,
– ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
– ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
– ułożenie nawierzchni na zjeździe
– wykonanie rów odwadniający
– wykonanie poboczy.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.03.2015r. Wartość ww. robót budowlanych wynosi 125 242,36zł.Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania upływa w dniu 19.07.2015r.