Zakres

Zakres robót obejmował:
a) Budowę lini kablowej nN
– układanie kabli: w rowach kablowych, w rurach, w SO i słupach, na słupach, do rur osłonowych mocowanych na słupie –ok. 939 m
– montaż i ustawianie słupów oświetleniowych – 5 szt
– montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 5 szt

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 20.11.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 29.12.2014r.