Zakres

Zakres robót obejmował:
a) Budowę lini kablowej nN
– ułożenie kabli: w rowach kablowych, w rurach, w SO i słupach, na słupach, do rur osłonowych mocowanych na słupie –ok. 121 m
– montaż i ustawianie słupów oświetleniowych – 1 szt
– montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 1 szt
b) montaż szafki oświetleniowej

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 27.11.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 29.12.2014r.