Zakres

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szemud ulice Kopernika, Myśliwska, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna.
– głębokość: ok. 1,3 – 1,4 m dla rurociągu tłocznego; dla kanalizacji sanit. grawitacyjnej – wg profili podłużnych.
– rurociągi kanalizacyjne z rur PVC Dz 200 i Dz 160 mm
– studnie rewizyjne z tworzywa DN400 ( w tym w systemie DN/ID 425 mm z ustawnymi łukami i kątowymi kinetami ) lub betonowe DN1200 i DN1000
– podsypka żwirowo – piaskowa dowieziona ( ok.50% wykopów ) lub pozyskana z wykopu
– nowy rurociąg tłoczny kanalizacji sanit. PE90 wraz z likwidacją starego DN/OD 63
– likwidacja lokalnej przepompowni ścieków MPS
– wymiana pomp zatapialnych do ścieków, armatury i ruroc. wewnątrz istniejącej przepompowni PS-16 przy ul. Myśliwskiej
– przejście rurą osłonową pod drogą utwardzoną ( przewierty )
– odtworzenie nawierzchni drogi żwirowej po robotach sieciowych z zastosowaniem tłucznia kamiennego
– odtworzenie nawierzchni z kostki bet.

b) Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w msc. Szemud, ul. Saturna, Boruckiego, Jowisza, Gwiezdna, Słoneczna, Kopernika.
– sieć wodociągową wykonać z rur PE100, SDR17, Dz 90 o długości ok 1160,1m wraz z odgałęzieniami PE100, SDR17 Dz 32 zakończonymi korkiem do granicy działek o długości L – 227,9 m .
– sieć wodociągową uzbroić w zasuwy liniowe i odcinające w ilości 9,0 kpl i hydranty nadziemne wraz z zasuwami dn 80 w ilości 8 kpl.
– na odcinku ok 52,0 m zdemontować istniejącą sieć wodociągową w 90 a istniejące przyłącza wodociągowe podłączyć do realizowanej sieci .
– wykonać roboty remontowe (ujęte w kosztorysie jako roboty pozostałe) na istniejących przyłączach wodociągowych PE100, SDR17, Dz 32 o długości L-74,0 m i przyłączach kanalizacyjnych PVC160 o długości 14,0 m.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 15.05.2015r. Wartość robót wynosi zad. a) 513.679,98 zł. zad b) 160165,70 zł.Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa z dniem 24.06.2015r.

Źródła dofinansowania

Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Galeria