Zakres

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku ok. 4058,5 mb wraz z 84 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz 3 szt. przepompowni.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 12.11.2014r. Termin realizacji robót zgodnie z umową ubiega z dniem 15.04.2015r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach projektu pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno, Rębiska"

Galeria