Zakres

[b]a) Budowa sieci wodociągowej:[/b]

– głębokość: ok. 1,5 m dla sieci wodociągowej; dla kanalizacji – wg profilu.
– rurociągi wodociągowe z rur PE Dz110 mm (PN10) łączone na zgrzewanie doczołowe; łuki PE; kształtki kołnierzowe przejściowe (tuleje kołnierzowe);
– przewierty sterowane poziome ‘HDD’ rurami wielowarstwowymi PE 110 mm pod przeszkodami terenowymi (w pasach drogowych);
– przejście poprzeczne pod drogą asfaltową z zastosowaniem przewiertu (przecisku) odpowiednią rurą ochronną
– armatura odcinająca: zasuwy żel. kołnierzowe DN100 ÷ DN80 z miękkim doszczelnieniem;
– hydranty pożarowe (technolog.) podziemne DN80 na kolanie stopowym;
– kształtki żel. kołnierzowe DN80 ÷ DN100;
– wymiana/demontaż niezbędnych odcinków istniejącej sieci wodociągowej;

[b]b) Budowa sieci kanalizacyjnej:[/b]

– rurociągi kanalizacyjne z rur PVC Dz 200 i Dz 160 mm
– studnie rewizyjne z tworzywa DN400 lub betonowe DN1200 i DN1000
– podsypka żwirowo – piaskowa dowieziona ( ok.50% wykopów) lub pozyskana z wykopu
– odtworzenie nawierzchni drogi żwirowej po robotach sieciowych z zastosowaniem tłucznia kamiennego;
– umocnienie terenu wokół hydrantów i skrzynek zasuw: nawierzchnia z kostki betonowej;

– odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki bet.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 18.05.2015r. Wartość robót wynosi zad. a) 92.161,87 zł. zad. b) 52.548,95 zł.Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa z dniem 17.06.2015r.

Źródła dofinansowania

Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Galeria