Zakres:

 • Długość łączna przebudowanych dróg wynosi 740,00 m.
  -Szerokość ul. Osiedlowej – 6,00m,
  -Świętopełka Wielkiego – 4,00m
  -Ks. Stawickiego– 4,00m,
  -wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu dla nawierzchni asfaltowej pozostałe 15 cm,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 4 cm,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  -szerokość chodników – 2,00m,
  -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 3.409,00 m2
  -krawężniki betonowe – 2009 m
  -obrzeża betonowe – 362 m
  -kanalizacja deszczowa.
  -kanalizacja deszczowa remont istniejącej kanalizacji deszczowej.
  -przebudowa ogrodzenia
  -regulacja wysokościowa ogrodzenia.
 • termin wykonania do …….2020 r.

Stan realizacji

W dniu …….2020 r. podpisaliśmy umowę na kwotę ……… zł brutto

Źródła dofinansowania