Budżet Obywatelski jest narzędziem umożliwiającym obywatelom decydowanie o  przeznaczeniu  części środków z budżetu gminnego i pozwala  mieszkańcom gminy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków.

Rada Gminy Szemud po raz drugi postanowiła  dać  mieszkańcom Gminy możliwość skorzystania z takiego narzędzia  i  w  dniu 15 kwietnia br. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017 (Uchwała nr XVIII/205/ 2016).

Uchwała ta wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W roku 2017 na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim  planuje się przeznaczyć z budżetu gminy kwotę 100 000  zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą mogły być realizowane zadania należące do zadań własnych Gminy, których koszt realizacji nie przekroczy 50. 000 zł.

Propozycje projektów zadań będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec  Gminy posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Gminy Szemud, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania,  poparcia co najmniej 15 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze.

Projekty zadań będzie można zgłaszać w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie od 1 czerwca do 30 czerwca 2016 r. na „Formularzu zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego” dostępnym na stronie internetowej  Urzędu Gminy: www.szemud.pl oraz w Kancelarii Urzędu.

Od 15 lipca do 1 sierpnia br. nastąpi weryfikacja zgłoszonych projektów zadań pod względem formalno – prawnym przez Zespół Opiniujący  oraz wybór   projektów zadań, które znajdą się na liście podlegającej głosowaniu. Lista ta zostanie opublikowana do  20 sierpnia br.

Głosowanie nad propozycjami projektów zadań odbywać się będzie w glosowaniu powszechnym   od 12 do 25 września 2016 r.  W głosowaniu będą mogli brać udział mieszkańcy gminy, którzy do dnia 31 sierpnia br . ukończą 16 rok życia.

Lista punktów, w których będzie można złożyć kartę do głosowania oraz szczegóły dot. głosowania zostaną  podane do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które w wyniku głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania z budżetu gminy kwoty przeznaczonej na „Budżet Obywatelski”.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 10 października 2016 r.

Barbara Rzeszewicz

Uchwała nr XVIII / 205 / 2016 w sprawie Budżetu obywatelskiego na rok 2017