Budżet Obywatelski jest narzędziem umożliwiającym obywatelom decydowanie o  przeznaczeniu  części środków z budżetu gminnego i pozwala  mieszkańcom gminy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków.
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Szemud mają  możliwość skorzystania z takiego narzędzia. Rada Gminy w dniu 19 maja br. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 (Uchwała nr XXX/398/ 2018).
Na realizację zadań w ramach  Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 planuje się przeznaczyć  kwotę 100 000  zł.
W ramach Budżetu Obywatelskiego będą mogły  być realizowane zadania należące do zadań własnych Gminy, których koszt realizacji nie przekroczy 50. 000 zł.
Propozycje projektów zadań może  złożyć każdy mieszkaniec  Gminy posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Gminy Szemud, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania,  poparcia co najmniej 15 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze.
Projekty zadań będzie można zgłaszać w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. na „Formularzu zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego” dostępnym na stronie internetowej  Urzędu Gminy  :www.szemud.pl oraz w Kancelarii Urzędu.
Od 1 września do 11 września br. nastąpi weryfikacja zgłoszonych projektów zadań pod względem formalno – prawnym przez Zespół Opiniujący  oraz wybór   projektów zadań, które znajdą się na liście podlegającej głosowaniu. Lista ta zostanie opublikowana do  15 września  br.
Głosowanie nad propozycjami projektów zadań odbywać się będzie w glosowaniu powszechnym   od 2 do 16 października 2017 r.
W głosowaniu będą mogli brać udział mieszkańcy gminy, którzy do dnia 31 sierpnia br . ukończą 16 rok życia.
Lista punktów, w których będzie można złożyć kartę do głosowania oraz szczegóły dot. głosowania zostaną  podane do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą głosowania.
Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które w wyniku głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania z budżetu gminy kwoty przeznaczonej na „Budżet Obywatelski”.
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 października 2017 r.

Barbara Rzeszewicz