Procedury dotyczące głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2019

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 627/IV/2018 Wójta Gminy Szemud z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2019.
1. Konsultacjom społecznym podlegają pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego.
2. Do realizacji zostaną przeznaczone projekty zadań, które uzyskają największą liczbę głosów.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2019 r. tj. nie więcej niż 100.000,00 zł.
4. Punkt do glosowania: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84 -217 Szemud.
5. Prawo udziału w konsultacjach mają mieszkańcy Gminy Szemud ujęci w rejestrze wyborców Gminy Szemud oraz mieszkańcy, którzy do 31.08.2018 r. ukończyli 16 lat i są ujęci w rejestrze mieszkańców Gminy Szemud.
6. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 2 października do 16 października 2018 r.
7. Głosować można osobiście i tylko jeden raz.
8. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.
9. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego zadania z listy pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Zarządzenie 627.IV.2018 i 628.IV.2018 

Wzór karty do głosowania

Lista pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2019

Barbara Rzeszewicz