Poznaj najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody obowiązujące od 1 stycznia 2017r.

1. Co nowego dla osób fizycznych?

Art.83f pkt.3a ustawy zwalnia osoby fizyczne z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew krzewów, jeżeli usuwanie nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że nadal obowiązują terminy wycinki drzew – co to oznacza? to znaczy, że z naszego ogródka możemy wyciąć nawet 1000- letnie dęby pod warunkiem, że w terminie od 16 października do 28 lutego.
Taki sezonowany dąb idealnie będzie się palił w kominku…

2. Co nowego dla rolników lub pseudorolników ?

Art.83f pkt.3b ustawy zwalnia osoby fizyczne z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Należy przy tym pamiętać, że nadal obowiązują terminy wycinki drzew – co to oznacza? To znaczy, że z naszego zaniedbywanego przez całe lata pola, możemy wyciąć nawet 1000- letnie dęby pod warunkiem, że w terminie od 16 października do 28 lutego.
W ten sposób naszą oczyszczoną z natury działkę rolną, łatwo teraz przekształcimy w działkę budowlaną. Nowi nabywcy i deweloperzy już czekają…

3. Ponadto ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.2249) zmieniającą ustawę z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody:

• uchylono obowiązek uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (zmiany w art. 83a ustawy o ochronie przyrody);
• ustanowiono kompetencje rady gminy do dalszego rozszerzania katalogu zwolnień z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew .Takie dodatkowe zwolnienia rada gminy będzie mogła określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
• przyznano radzie gminy kompetencje do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek.;
• rozszerzono katalog wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i przyznano kompetencje radzie gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
• określono sposób ustalania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty. ,

4. Pamiętaj

§ 10 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz.2183), stanowi, że ochrona gatunkowa polega min. na dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych,leśnych, budowlanych, remontowych i innych tak, aby zminimalizować ich wpływ na biologię zwierząt i ich siedliska. W związku z tym, interpretując przepis powyższy, przy braku pewności, czy w obrębie drzew wskazanych do usunięcia i w ich bliskim otoczeniu nie ma zasiedlonych gniazd ptaków i innych zwierząt, usunięcie drzew, krzewów i roślinności w ich obrębie powinno odbyć się poza okresem lęgowym ptaków i rozrodu zwierząt, to jest w terminie od 16 października do końca lutego (§ 9 pkt.2 rozporządzenia – odstępstwa od zakazów). Wynika to z zasady przezorności, zgodnie z którą wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków działania należy traktować jak pewność ich wystąpienia. Usunięcie drzewa, w obrębie którego stwierdzono gniazdowanie ptaków chronionych, można dokonać jedynie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na odstępstwa w zakresie prawnej ochrony osobników i siedlisk tych ptaków. Stwierdzenie obecności lub braku gniazd ptasich powinno odbywać się przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, obejmując nie tylko przedmiotowe drzewa ale i ich bliskie otoczenie. Ustawodawca obligując w ten sposób do takiego postępowania zabezpiecza nas przed nieświadomym łamaniem prawa.

Cdn.

oprac. Alicja Szarafin-Grządkowska