Wójt Gminy Szemud  po raz kolejny zamierza uzyskać dotację na zmianę sposobu ogrzewania z kotła opalanego węglem na  ogrzewanie ekologiczne, uczestnicząc w konkursie „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) .

Alternatywnym ogrzewaniem, na które można będzie uzyskać dotację jest:

  • kocioł gazowy (gaz ziemny, propan – butan)- max 5.000,00zł;
  • kocioł olejowy-max 5.000,00zł;
  • kocioł w 5 klasie energetycznej, normy  EN303-5-2012 opalany  biomasą (drewno, zręby, pelet) -max 5.000,00zł;
  • pompa ciepła- max 10.000,00zł.

Wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości przyznanej dotacji z WFOŚ, gdyż wnioskować będziemy o 35% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych (lecz nie więcej niż kwoty wskazane powyżej). Ponadto zgodnie z regulaminem ww. konkursu gmina również będzie uczestniczyła w kosztach w wysokości 5,5% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór wniosków, celem uzyskania dotacji na ww. inwestycje w terminie  od 28.03.2017 do 28.04.2017r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Szemudzie. Ze szczegółami można się zapoznać  w załączonym regulaminie.

Ponadto załącza się wnioski o udzielenie dotacji dla osób zainteresowanych oraz wzór oświadczenia o rezygnacji, dla osób które z różnych przyczyn nie będą mogły zrealizować zgłoszonej wymiany źródła ciepła. Wnioski złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Wszelkie informacje można uzyskać u p. Mileny Czoska pod nr telefonu (58) 676 44 39.

Milena Czoska

Załączniki