Rada Gminy widząc zapotrzebowanie w zakresie odnawialnych źródeł energii w dniu 27 marca 2017 r. podjęła Uchwałę nr XXIX/389/2017 w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W związku z powyższym Gmina Szemud zrealizowała zadanie pn. „Czyste powietrze w Gminie Szemud”- edycja 2017 umożliwiając tym samym, mieszkańcom gminy pozyskanie dofinansowania na modernizację źródeł ciepła.
Dotacja celowa przyznawana w ramach ww zadania dotyczyła działań związanych z modernizacją źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą, bądź ograniczenie zużycia opału węgla lub koksu na rzecz źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompy ciepła). Dotacja dla mieszkańca wyniosła maksymalnie 30,5 % kosztów kwalifikowanych (z tego do 25 % ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz 5,5 % ze środków budżetu Gminy Szemud).
Z pośród 57 złożonych wniosków dotację uzyskało 52 z nich. W ramach zadania zostało zamontowane: 1 pompa ciepła, 34 kotły opalane gazem oraz 17 kotłów opalanych biomasą na pelet.
W ramach projektu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)” mieszkańcy zrealizowali inwestycje na łączną kwotę kosztów kwalifikowalnych 905 576,52 zł, z czego dotacja ze środków WFOŚiGW wynosiła 213 833,82 zł, natomiast z budżetu Gminy Szemud 47 637,01 zł.

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Galeria