Zakres zamówienia

  • Obejmuje dostawę, transport oraz rozładunek 13.000 sztuk nowych płyt drogowych wielootworowych typu JUMB o wymiarach 100x75x12,5 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Płyty są wykonane z betonu B-25, krzyżowo zbrojone stalą wg PN-82/H-93215 w strefie dolnej i górnej.
  • termin wykonania do 30.10.2020 r.

Stan realizacji

W dniu ……..2020 r. podpisaliśmy umowę na kwotę ……… zł brutto

Źródła dofinansowania