W budżecie Gminy Szemud na rok 2019 przeznaczono kwotę ponad 300 tyś. zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Wójt Gminy Szemud dokonał rozstrzygnięcia konkursu, na podstawie które zostaną podpisane umowy dotacyjne oraz przekazane środki finansowe.

Jednocześnie informujemy, że organizacje, którym przyznano niższą kwotę dotacji niż wnioskowana zobowiązane są złożyć aktualizację ofert. Termin podpisania umów oraz przekazania środków finansowych uzależniony jest od terminu dostarczenia przez organizacje aktualizacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w konkursie za zainteresowanie realizacją zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Szemud. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe jest  realizowanie wielu inicjatyw, które wpływają na rozwój gminy i budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawą działania jest praca na rzecz mieszkańców Gminy Szemud.

Społeczna praca członków stowarzyszeń i organizacji oraz wolontariuszy stanowi niewymiernie duże działanie, które pozwala na spostrzeganie naszej gminy jako otwartej, atrakcyjnej i budującej społeczeństwo obywatelskie na więcej niż standardy europejskie. Dlatego też składamy dziękujemy za podejmowane inicjatywy oraz zapraszamy do współpracy.

Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych

Iwona Curlej-Paszke