Ustalono ostateczną wysokość środków, jaka przypadnie poszczególnym sołectwom w roku 2016 w ramach
Funduszu Sołeckiego. Informację w tej sprawie przekazano Wojewodzie Pomorskiemu.Ustalanie wysokości środków, jakie w ramach wyodrębnionego przez Radę Gminy funduszu sołeckiego będą
w dyspozycji sołectwa, odbywa się wg wzoru zamieszczonego w art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu
sołeckim.


Zgodnie z zasadami, wynikającymi wprost z tej ustawy, kwota funduszu dla danego sołectwa nie może
przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej w danej gminie. Kwota bazowa stanowi iloraz kwoty
dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców gminy –
wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata – ustalanej przez Prezesa GUS.


Szczegóły zawarto poniżej. Zachęcamy sołtysów do w miarę szybkiego zwoływania zebrań
wiejskich w tej kwestii.

Galeria

Załączniki