Przedstawiamy Państwu kwoty dostępne dla poszczególnych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego (ustawowego), przewidziane na przyszły rok budżetowy.

Przypominamy, że warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie w terminie do 30 września wniosku sołectwa, uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, przedstawiającego przedsięwzięcie, jakie sołectwo zamierza zrealizować. Koniecznymi warunkami uznania wniosku za prawidłowy są:
• zgodność ze strategią Gminy Szemud,
• realizacja na terenie stanowiącym własność Gminy Szemud,
• wartość szacunkowa przedsięwzięcia nie może przekraczać dostępnej kwoty zadania.

Warto zaznaczyć, że z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż na zadania wpisujące się w bieżącą politykę inwestycyjną władz gminy – dotyczy to zwłaszcza zadań drogowych – Rada Gminy nierzadko zwiększała środki, realizując proponowane zadanie w znacznie szerszym zakresie w stosunku do pierwotnego wniosku. Jednocześnie podkreślamy, że w ramach programu nie można zgłaszać m. in. zadań drogowych na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Zebranie Wiejskie dot. podziału funduszu sołeckiego jest zwoływane z inicjatywy sołtysa. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, wykluczającą większość miejsc dotychczasowych zebrań, w celu umożliwienia zorganizowania tych zebrań – po konsultacjach z sołtysami – podjęliśmy decyzję o udostępnieniu na ten cel obiektów sportowych w gminie: hal sportowych w Bojanie i Szemudzie oraz sal gimnastycznych w Kielnie i Łebnie.

Z uwagi na obecne warunki sanitarne program zebrań przewiduje jedynie uchwalenie wniosku, a czas trwania samego zebrania maksymalnie 1,5 godziny.

Wszystkich uczestników zebrań obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.
Osoby, które nie zastosują się do tego wymogu, nie będą mogły uczestniczyć w tych zebraniach.

Pierwsze zebrania odbędą się w dniach:
25 sierpnia br. w Szemudzie (Szemudzka Huta, 17.00, Jeleńska Huta, godz. 18.30, Kowalewo, godz. 20.00);

26 sierpnia br. w Łebnie (Będargowo, godz. 17.00 i Łebieńska Huta, godz. 18.30);

27 sierpnia br. w Łebnie (Zęblewo, godz. 17.00 i Łebno, godz. 18.30),

2 września br. w Karczemkach (Dobrzewino, godz. 17.00, Karczemki, godz. 18.30),

3 września br. w Kielnie (Leśno, godz. 17.00, Warzno, godz. 18.30, Rębiska, godz. 20.00).

Harmonogram dalszych zebrań, przewidziany od 14 września br., podamy wkrótce.

Romuald Janca