Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ogłasza nabór na stanowisko pracy

 Specjalista ds. organizacji  imprez kulturalnych – stanowisko samodzielne

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Forma: umowa o pracę (możliwość zatrudnienia w miesiącu lutym 2016 r.)
Wymiar czasu pracy:  1 etat (40 godz. tygodniowo)

Wymagania od kandydata:

 • wykształcenie wyższe o kierunku artystycznym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zdolności organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem
 • posiadanie dodatkowych  kwalifikacji z zakresu kultury, pracy z dziećmi i młodzieżą
 • doświadczenie w działalności kulturalnej oraz  posiadanie osiągnięć artystycznych
 • znajomość przepisów z zakresu organizowania imprez masowych oraz zamówień publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kreatywność,  zaangażowanie, dyspozycyjność, i odpowiedzialność

Główne zadania na stanowisku:

 • organizowanie lub koordynowanie imprez  kulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym
 • nadzór merytoryczny nad imprezami kulturalnymi
 • nadzór nad  prawidłowym finansowym rozliczaniem imprez
 • pozyskiwanie  dodatkowych zewnętrznych środków finansowych
 • współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami  społecznymi

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kserokopie poświadczające wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie poświadczające uzyskane kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Aplikacje należy składać do dnia 12.02.2016 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. organizacji  imprez kulturalnych ” w biurze budynku hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie, ul. Szkolna 4A lub przesyłać pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4A, 84-217 Szemud (liczy się data wpływu do siedziby Centrum).

DYREKTOR
GCKSiR w Szemudzie