Wójt Gminy Szemud ogłasza listę pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego
na 2016 rok.

Procedury dotyczące głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud
dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 183/2015 Wójta Gminy Szemud z dnia 15 września 2015 roku w sprawie
wyznaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016.

1. Konsultacjom społecznym podlegają pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu
obywatelskiego.

2. Do realizacji zostaną przeznaczone projekty zadań, które uzyskają największą liczbę głosów.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 r. tj.
nie więcej niż 100.000,00 zł.

4. Punkt do glosowania: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84 -217 Szemud

5. Prawo udziału w konsultacjach ma każdy mieszkaniec Gminy, który do 30.09.2015 r. ukończył 16
lat.

6. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 1 do 15 października 2015 r.

7. Głosować można osobiście i tylko jeden raz.

8. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i
złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.

9. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego zadania z listy pozytywnie zweryfikowanych
zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

Iwona Curlej-Paszke

Galeria

Załączniki