Wójt Gminy Szemud wydał zarządzenie w sprawie wyznaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016, wskazując na ten cel siedzibę Urzędu Gminy Szemud (Szemud, ul. Kartuska 13). Treść zarządzenia poniżej:Zarządzenie nr 183/2015
Wójta Gminy Szemud
z dnia 15 września 2015 roku
[i]w sprawie wyznaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016.[/i]

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. Z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/88/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 2167), zarządza się co następuje:§ 1
Wyznacza się Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13 84 -217 Szemud jako punkt do glosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016 .§ 2Konsultacjom społecznym poddane zostaną pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego, których lista zostanie ogłoszona do dnia 20 września 2105 r.§ 31. Prawo udziału w konsultacjach ma każdy mieszkaniec Gminy, który do 30.09.2015 r. ukończył 16 lat.

2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 1 do 15 października 2015 r.

3. Głosowanie jest tajne.

4. Głosować można osobiście i tylko jeden raz.

5. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.

6. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego zadania z listy o której mowa w § 2.§ 4Do realizacji zostaną przeznaczone projekty zadań, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 r. tj. nie więcej niż 100 . 000 zł.§ 5Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Szemud.§ 6Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Szemud
/ – / Ryszard Kalkowski