Po zmianach jakie zaszły w Zarządzie OSP Częstkowo zaistniały warunki, aby dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę.

Z inicjatywy Zarządu OSP doszło do kilku spotkań Prezesa Zarządu Pana Jacka Żywickiego z Wójtem Gminy. Na ostatnim spotkaniu na dzień przed rozprawą sądową, która odbyła się 20.02.2015 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, Wójt spotkał się w szerszym gronie strażaków z OSP Częstkowo na czele z jej Prezesem. Dopracowane zostały ostatecznie warunki ugody w dużej części oparte na wcześniejszym Zarządzeniu Wójta w sprawie funkcjonowania części obiektu OSP, nie będącego przedmiotem zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki.

Ugoda została podpisana w dniu rozprawy bezpośrednio przed nią w Kancelarii Prawnej w Wejherowie, która działała w imieniu OSP Cząstkowo. Podpisali ją Wójt Gminy Szemud p. Ryszard Kalkowski oraz Prezes OSP Częstkowo p. Jacek Żywicki.


W ugodzie stwierdza się przede wszystkim, że Gmina jest właścicielem całej nieruchomości stanowiącej działkę 38/1 oraz posadowionego budynku na tej działce – „Remizy Strazackiej”, uwzględniając przy tym potrzeby OSP Częstkowo i Gminy Szemud, w tym w szczególności konieczność zapewnienia gotowości bojowej tej jednostki.
Na mocy tej umowy Gmina Szemud oddaje w użyczenie na rzecz OSP Częstkowo na czas nieokreślony pomieszczenia budynku „Remizy Strażackiej” służące zapewnieniu gotowości bojowej jednostki, którymi OSP Częstkowo dotychczas władało bez tytułu prawnego. Pozostałą część nieruchomości, którą również bez tytułu prawnego władała jednostka poczynając od 2002 r., Gmina oddaje na rzecz OSP Częstkowo we władanie i do dyspozycji oraz w bieżące administrowanie w imieniu Gminy Szemud na okres do dnia 31 grudnia 2017 r z możliwością przedłużenia na dalszy okres.


Gmina przygotuje wzór umowy, która będzie zawierana między Gminą, a osobą wynajmującą przedmiot umowy /za wyjątkiem części przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej OSP/. Umowa będzie podpisywana w imieniu Gminy przez upoważnioną osobę wskazaną przez OSP Częstkowo, z wykorzystaniem cennika stanowiącego integralną część umowy.


Ugoda zabezpiecza też interes społeczny ponieważ przedmiot umowy /za wyjątkiem części przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej OSP/, będzie udostępniany nieodpłatnie na cele niekomercyjne zwłaszcza:

– w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi (w tym realizacji statutowych celów działalności sołectwa Częstkowo, w szczególności jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa, miejsce zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej);

– na cele spotkań władz lokalnych z mieszkańcami, sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami i środowiskami lokalnymi, spotkań organizacji lokalnych działających na terenie wsi.

Oczywiście należy tak planować wykorzystanie przedmiotu umowy, aby w tym samym czasie zaplanowane przedsięwzięcia ze sobą nie kolidowały; nad tym między innymi będzie czuwał zarządca obiektu w imieniu Gminy czyli OSP Częstkowo.


Należy również wspomnieć, że wszystkie środki zgromadzone z tytułu najmu przedmiotu umowy /z wyjątkiem części przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej OSP/ zostaną zgromadzona na koncie Gminy i będą przeznaczone w całości na podwyższenie standardu i bieżące utrzymanie nieruchomości przekazanej przez Gminę Szemud na rzecz OSP Częstkowo na warunkach zawartej ugody.

OSP Częstkowo jako stowarzyszenie będzie prowadziło swoją działalność statutową, która jest niezależna od Gminy i taką pozostanie.


Wójt Gminy Szemud wyraził zadowolenie z zawartej ugody, że zakończony został niepotrzebny nikomu spór, że nie trzeba będzie ponosić kosztów sądowych. Ponownie zapewnił że szanuje rolę i znaczenie wszystkich strażaków w Gminie Szemud i że strażacy podpisując ugodę niczego nie tracą, będą mogli funkcjonować tak jak dotychczas z tym, że pod jasną i czytelną kontrolą społeczną jako, że obiekt, o którym mowa, jest własnością społeczną.


Romuald Przybyt