W dniu 22 listopada br zostało podpisane porozumienie z miastem Gdynia w sprawie przekazania części zadań własnych gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w celu zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Odpady zbierane przez koncesjonowane firmy z terenu naszej gminy będą trafiały od 01.01.2012 roku na składowisko w Łężycach prowadzone przez spółkę komunalną EKODOLINA Sp z o.o. W tym też celu został zmieniony Regulamin świadczenia usług w tym zakładzie przez gminy – udziałowców tj. miasta: Sopot, Gdynia, Reda , Rumia , Wejherowo oraz gminy: Kosakowo i Wejherowo. Przyjmowane są do niego w celu unieszkodliwiania i odzysku, odpady komunalne z obszaru gmin – udziałowców tej Spółki oraz po zmianie z obszaru gminy Szemud. Porozumienie sankcjonuje także zmiany spowodowane przez zmienioną z dniem 01 lipca 2011r. ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przygotowywaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego zmianę wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w ramach którego wskazane zostaną obszary zakładów zagospodarowania odpadów, z których odpady będą przyjmowane do określonego w tym planie zakładu zagospodarowania odpadów.
Gmina zobowiązana jest do wskazania zakładu zagospodarowania odpadów , do którego z jej obszaru będą dostarczane odpady w celu ich unieszkodliwienia i odzysku.
Gmina Szemud nie posiada własnego zakładu zagospodarowania odpadów ani nie wybudowała go z innymi gminami stąd prace i uzgodnienia prowadzone od dwóch niemal lat w gronie gmin członków KZG „Dolina Redy i Chylonki” i także udziałowców spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. zaowocowały umową – porozumieniem z miastem Gdynia. Zgodnie z treścią Gmina Szemud będzie pokrywała koszty poniesione przez Gminę Gdynia w związku z realizacją zadania publicznego powierzonego Gminie Gdynia. Roczny udział w tych kosztach został obliczony jako udział ilości mieszkańców Gminy Szemud i masy odpadów dostarczanej od nich do opisanej wyżej instalacji w celu ich unieszkodliwienia i odzysku w wartości wytworzenia tj. nakładów inwestycyjnych oraz utrzymania tej instalacji i wynosić będzie blisko 255 382,00 zł rocznie. Porozumienie międzygminne, otwiera także, w następstwie jego podpisania, rozpoczęcie negocjacji w zakresie uczestnictwa Gminy Szemud jako udziałowca przedsięwzięcia gmin, pozostałych członków KZG Rzeki Redy i Chylonki pt. „EKO DOLINA” Sp. z o.o. po okresie związania niniejszym porozumieniem. Przewiduje się czas trwania związania porozumieniem na 9 pełnych lat. Ten okres jest minimalnym i wymusza go Memorandum Finansowe z dnia 12 marca 2001r. uzgodnione pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską odnośnie przyznania środków pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na przedsięwzięcie pn. Zakład Utylizacji Odpadów dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” umiejscowione w Polsce. Zgodnie z art. 8 tego memorandum, na podstawie którego przyznano Spółce środki pomocowe w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na realizację zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach, finansowanie tego przedsięwzięcia przez Wspólnotę uzależnione było i jest od spełnienia się m.in. warunku dotyczącego statusu majątku oraz warunku dotyczącego pokrywania kosztów funkcjonowania przedsięwzięcia. Zgodnie z nim, w okresie 5 lat od zakończenia projektu nie mogą nastąpić zmiany wpływające na warunki realizacji przedsięwzięcia a w tym wynikające ze zmiany statusu własnościowego jakiejkolwiek części finansowanej infrastruktury. Zmiana ta dotyczy także zmian dotyczących udziałowców w spółce. Jednocześnie zawarte Memorandum dopuszcza przyjmowanie przez zakład zagospodarowania odpadów zrealizowany na podstawie tego memorandum z obszaru np. Gminy Szemud, jednakże bez dokonywania zmian podmiotowych tj. udziałowców w spółce. W roku 2012 Gmina będzie realizowała przygotowania do wprowadzenia pełnego systemu zbiórki odpadów komunalnych jako zadania własnego, tak by ostatecznie przejąć obowiązki wskazane w nowej ustawie od stycznia 2013 roku i będzie to niemal rewolucja do tego co mamy obecnie. Rok 2012 będzie okresem przejściowym w budowie tego systemu i posiadanie przez gminę możliwości składowania odpadów w Łężycach jako miejscu docelowym jest w tym znaczeniu niezwykle ważnym elementem całego łańcucha drogi odpadu od źródła powstania w gospodarstwie domowym do jego unieszkodliwienia!

Krzysztof Brzezicki

Galeria

Załączniki