Uprzejmie informujemy, że złożony w dniu 30.11.2012r. wniosek na dofinansowanie zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przeszedł pozytywnie weryfikację. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 5 810 032,61 zł, z czego dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 3 005 298 zł. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Kamień oraz w części wsi Szemud oraz sieci wodociągowej w części wsi: Szemud, Kowalewo, Kamień i Dobrzewino.
W najbliższym czasie Gmina Szemud planuje podpisać umowę na dofinansowanie powyższego zadania oraz ogłosić przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy powyższych robót budowlanych. Po przetargu ustalona zostanie ostateczna kwota dofinansowania.