Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Szemud i kandydatów na Wójta Gminy Szemud, wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Szemud przy ul. Kartuskiej 13.

2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Gminy Szemud odrębnie dla każdego okręgu wyborczego utworzonego dla wyboru tej Rady, mogą być dokonane najpóźniej do dnia 13 października 2006r. do godz. 24.00.

3. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Szemud mogą być dokonane najpóźniej do dnia 18 października 2006r. do godz. 24.00.
W tym okresie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Członkowie Komisji będą przyjmowali zgłoszenia codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. od 13.00 do 15.30.

4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 powinny być doręczone w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego bądź przez osobę przez niego upoważnioną.
Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawie z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także w przepisach wydanych na ich podstawie.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Franciszek Hermann