W bieżącym roku gospodarzem uroczystości gminnych obchodów Dnia Strażaka była Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanie, która obchodziła 120 rocznicę założenia.

W dniu 14 maja 2016r. uroczystość rozpoczęła się zgrupowaniem wszystkich jednostek wraz z pocztami sztandarowymi na parkingu przy kościele parafialnym w Bojanie, a następnie uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków z gminy Szemud.

Po mszy pododdziały strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały na plac przed remizę OSP w Bojanie, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Oprawę muzyczną podczas uroczystości uświetniała Orkiestra Dęta Gminy Szemud im. Św. Floriana. Dowódca uroczystości druh Andrzej Mazur złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Mirosławowi Józefowiczowi do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka i 120 rocznicy utworzenia OSP w Bojanie. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa OSP Bojano Piotra Dziecielskiego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
• Poseł na Sejm RP – Dorota Arciszewska – Mielewczyk
• Poseł na Sejm RP – Jan Klawiter
• W imieniu Starosty Wejherowskiego – Wojciech Rybakowski – członek Zarządu Powiatowego
• bryg. Andrzej Papke – Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie
• bryg. Jacek Niewęgłowski – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP –Mirosław Józefowicz
• asp. szt. Grzegorz Hirsz – Komendant Komisariatu Policji w Szemudzie
• Ks. proboszcz – Piotr Maciołek
• Ks. wikariusz – Piotr Zieleziński
• Ireneusz Czarnowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szemud wraz z radnymi
• Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud
• Halina Pietkun – Kierownik NZOZ „Nasze Zdrowie” w Szemudzie
• delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni
• delegacja OSP Kosakowo
• delegacje OSP z terenu Gminy Szemud

Następnie prowadzący uroczystość druh Jakub Kaczmarek przedstawił rys historyczny OSP Bojano.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Ryszard Kalkowski pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP. Wójt Gminy nawiązał do historii jednostki OSP Bojano i podkreślił ważną społeczną rolę wszystkich strażaków Gminy Szemud w służbie dla społeczności lokalnej.

W dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 120-lecia jednostki OSP Bojano. Odsłonięcia tablicy dokonali Posłowie na Sejm RP – Dorota Arciszewska – Mielewczyk i Jan Klawiter oraz Wójt Gminy Ryszard Kalkowski, bryg. Andrzej Papke, dh Mirosław Józefowicz i dh Piotr Dziecielski.
Uroczystość „Dnia Strażaka” stała się okazją do wręczenia medali i wyróżnień zasłużonym strażakom przez Wójta Gminy Szemud oraz Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Gdańsku. Wyróżnieniem Wójta uhonorowani zostali strażacy z jednostek OSP gminy Szemud

OSP BOJANO

1/ Alojzy Damaszke
2/ Andrzej Mazur
3/ Stanisław Boike
4/ Michał Bychowski
OSP SZEMUD

1/ Michał Lidzbarski
2/ Marcin Czoska

OSP KIELNO

1/ Krzysztof Grochocki
2/ Sebastian Damps

OSP ŁEBNO

1/ Stanisław Belgrau
2/ Marek Dosz
3/ Hubert Dosz

OSP CZĘSTKOWO

1/ Mateusz Bojeński
2/ Sławomir Nowicki

OSP PRZETOCZYNO

1/ Stanisław Stolz
2/ Wojciech Skwarło

Wyróżnieniem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP i Komendanta Gminnego Związku OSP uhonorowany został dh Tomasz Hinz z OSP Bojano.

Zaś medale i odznaczenia przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP wg hierarchii odznaczenia otrzymali:

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU

1. DAMASZKE ALOJZY – OSP BOJANO

I. ZŁOTE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

1. KLAWIKOWSKI CZESŁAW – OSP KIELNO
2. DOSZ DANIEL – OSP ŁEBNO

II. SREBRNE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

1. ZUMKOWSKI ŁUKASZ – OSP KIELNO
2. MILEWCZYK DANIEL – OSP SZEMUD
3. DAMPC ZENON – OSP PRZETOCZYNO

III. BRĄZOWE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

1. NAPIERALSKA ANNA – OSP SZEMUD
2. TUSKOWSKI JAROSŁAW – OSP ŁEBNO
3. UZDROWSKI SŁAWOMIR – OSP BOJANO
4. PRANCZK WOJCIECH – OSP PRZETOCZYNO

IV. ODZNAKI „STRAŻAK WZOROWY”

1. KALKOWSKI ANDRZEJ – OSP ŁEBNO
2. PRANCZK SZYMON – OSP SZEMUD
3. MIONSKOWSKI DAWID – OSP KIELNO
4. ŻYWICKI LESZEK – OSP CZĘSTKOWO
5. ZIEMAN MARCIN – OSP PRZETOCZYNO
6. KACZMAREK JAKUB – OSP BOJANO
7. HINZ TOMASZ – OSP BOJANO

Z okazji Dnia Strażaka zostały wręczone również wszystkim strażakom obecnym na uroczystości odznaki za wysługę lat w szeregach OSP. OSP Bojano z okazji uroczystości przygotowało tabliczki pamiątkowe dla sponsorów i osób zaangażowanych w organizację uroczystości. Pamiątki wręczali Prezes i Naczelnik OSP.

Zaproszeni goście w swych przemówieniach okolicznościowych składali wyrazy wdzięczności dla wszystkich strażaków z terenu Gminy Szemud oraz ich rodzin. Życzenia płynęły z ust posłów na Sejm RP, przedstawiciela Starosty Wejherowskiego, Wiceprzewodniczącgo Rady Gminy Szemud, Komendanta Powiatowego PSP, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie, Kierownika Niepublicznego ZOZ „Nasze Zdrowie” w Szemudzie i przedstawiciela Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

W celu podkreślenia uroczystości oddano salwę honorową z armaty przez przedstawicieli z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni. Uroczystego wystrzału dokonali poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk i poseł Jan Klawiter.

Po wystąpieniach zaproszonych gości wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez OSP Bojano.

Wójt Gminy Szemud składa serdeczne podziękowania sponsorom, mieszkańcom wsi Bojano, sołtysowi i radnym Bojana oraz strażakom miejscowej jednostki za wkład pracy społecznej przy modernizacji remizy strażackiej oraz współorganizację i oprawę gminnych obchodów Dnia Strażaka.
Przyszłoroczny jubileusz 90-lecia jednostki OSP w Częstkowie będzie okazją do zapoznania się z działalnością tej jednostki podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka.

Mirosława Sikora

Galeria