Szanowni Mieszkańcy !W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Zakłada ona istotne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Najważniejszą jest przejęcie od 1 lipca 2013 roku pełnego nadzoru i realizacji gospodarki odpadowej na naszym terenie przez samorząd.Mieszkańcy nie będą już zawierać umów bezpośrednio z przedsiębiorcą odbierającym odpady, lecz będą wnosić opłatę do Gminy. Zadanie to już dziś nie cieszy się popularnością chociażby dlatego, iż rodzi konsekwencje finansowe dla Gminy i tym samym dla jej mieszkańców. Gmina nie posiada jakichś specjalnych źródeł dodatkowego dochodu, a to właśnie oznacza, że 100 % wydatków związanych z funkcjonowaniem tego obszaru nowej działalności powinno zostać sfinansowane przez społeczność zamieszkującą gminę. Powszechność wprowadzanego systemu oznacza objęcie nim wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują ludzie i wytwarzane są odpady, w tym zamieszkane obiekty gospodarcze czy zamieszkane domki letniskowe. Organizacja systemu i założony dla Gminy poziom recyklingu oznacza odbiór wszystkich rodzajów odpadów, które często trafiały dotąd m.in. jako opał np. zużyte, lakierowane meble, kartony i folie czy tekstylia. Oznacza to także takie wyznaczenie tras, by nieruchomości dotąd omijane z uwagi na ich słabą dostępność, mogły również przekazać swoje odpady w sposób najmniej uciążliwy. Obok działającego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Kielnie powstanie taki sam w Szemudzie przy oczyszczalni ścieków. Powstaną także 2 stałe Punty Zbiórki Odpadów Selektywnych we wspomnianych lokalizacjach.Pod koniec 2012 roku Rada Gminy – po długotrwałej dyskusji podczas wielu posiedzeń komisji – wypracowała i przyjęła komplet uchwał stanowiących prawo lokalne w tej tematyce. Ostatecznie uchwalono wielkość stawki opłaty 12,65 zł na 1 mieszkańca segregującego odpady, wychodząc z założenia o jak najmniejszej dolegliwości dla gospodarstwa domowego lub kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem.


W związku ze zmianą uiszczania opłaty od 1 lipca, prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dotychczas zawartą umowę dotyczącą wywozu odpadów (aby móc ją rozwiązać z zachowaniem właściwego terminu złożenia wypowiedzenia – należy zapewnić sobie odbiór do 30.06 br. ). Dzięki temu unikniemy płacenia podwójnej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.Teren gminy został podzielony na dwa sektory: wschodni i zachodni. Gmina w najbliższym okresie zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości w danym sektorze. Istotnym elementem obliczenia comiesięcznej opłaty przez mieszkańców jest obowiązkowe wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację wypełniają właściciele zamieszkałych nieruchomości, podając w nich swoje dane oraz dokładny adres, z którego będą odbierane odpady komunalne, przy czym dopuszczamy złożenie oddzielnych deklaracji dla gospodarstw domowych z jednego adresu. Właściciel nieruchomości zdecyduje, czy będzie segregował odpady i wówczas wybierze niższą stawkę opłaty. W przypadku braku segregacji będzie ponosił opłatę wyższą.


W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany; dot. to również osób nowo zamieszkałych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie co miesiąc na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy, podobnie jak ma to miejsce przy ustalaniu wymiaru podatkowego.System prawny dzisiaj obowiązujący nie pozwala na większą elastyczność w dostosowaniu systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy do warunków gminy, lecz zapowiadane jeszcze na początek tego roku zmiany w ustawodawstwie prawdopodobnie pozwolą na lepsze dopasowanie do lokalnych warunków oraz być może na zmniejszenie przyjętej formy i wysokości obciążenia finansowego mieszkańca czy gospodarstwa domowego.Biorąc pod uwagę powyższe przekazujemy Państwu formularz deklaracji i prosimy o jego przekazanie do Urzędu Gminy w Szemudzie w terminie do 15 lutego 2013 r.
Z poważaniem

Zbigniew Engelbrecht

Wójt Gminy SzemudPoniżej zamieszczono formularz edytowalny DEKLARACJI oraz pakiet uchwał, dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Szemud.

Galeria

Załączniki