Informujemy, że odczytem wodomierzy i wystawianiem faktur za wodę i ścieki oraz poborem opłat z tego tytułu zajmuje się następujących dwóch poborców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Szemud:

1) Pranczke Joanna – nr tel. 697 228 707

2) Dampc Katarzyna – nr tel. 695 997 033Nasi pracownicy legitymują się stosownymi upoważnieniami i posiadają legitymacje służbowe, które mają obowiązek okazać przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Poborcy mają prawo do:

a) dokonywania odczytu wskazań wodomierzy,

b) wystawiania faktur za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków,

c) poboru opłat wynikających z wystawionych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki,

d) okresowego sprawdzania stanu liczników odbiorców wody korzystających z usługi e-BOK.Dokonywanie odczytów wodomierzy odbywać się będzie zazwyczaj w godzinach od 8.00 do 17.00 w dniach od poniedziałku do soboty. W przypadkach, gdy poborca nie zastanie właściciela nieruchomości w w/w wskazanych godzinach, odczyt może się odbyć także w godzinach wieczornych (do godz. 20.00). Harmonogram odczytów będzie podawany co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia miesiąca na miesiąc następny na stronie internetowej Gminy Szemud.Odczyt odbywać się będzie średnio co dwa miesiące.Wobec powyższego proszę o pomoc podczas kontaktu naszych pracowników z Państwem, tj. udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz wskazanie urządzenia itp.Jednocześnie informuję, że w rejonie wschodnim Gminy, w miejscowościach Bojano, Koleczkowo i Karczemki trwają prace związane z wymianą dotychczasowych wodomierzy na wodomierze radiowe, których odczyt będzie mógł się odbyć w sposób zdalny. W takich przypadkach nie będzie potrzeby dokonywania przez poborcę odczytu w miejscu zainstalowania wodomierza, zaś faktury zostaną dostarczone za pośrednictwem poborcy lub poczty.Od maja b.r. został wdrożony nowy program komputerowy do obsługi wody i ścieków. Program umożliwia wystawianie faktur z większą częstotliwością, niż dotychczas. Nie przewidujemy w związku z powyższym większej częstotliwości wizyt w Państwa domach przez inkasenta w celu odczytu stanu wodomierza. Istnieje jednak możliwość dokonania samodzielnego odczytu (np. w odstępach miesięcznych) i przekazania tej informacji drogą telefoniczną bądź mailową, co będzie skutkowało wystawieniem faktury bezpośrednio przez pracownika urzędu gminy.

Zachęcamy jednak mieszkańców posiadających dostęp do internetu do korzystania z nowej usługi o nazwie e-BOK – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Za pośrednictwem tej platformy internetowej https://www.e-woda.szemud.pl każdy odbiorca wody może się zarejestrować oraz samodzielnie generować faktury za pobór wody i zrzut ścieków. W celu zarejestrowania się niezbędna jest faktura wystawiona z nowego systemu, tj. faktura datowana na 4 maja 2015r. lub później. Odbiorcy nie posiadający jeszcze „nowych” faktur mogą je otrzymać, po przekazaniu danych o stanie licznika bezpośrednio pracownikowi urzędu gminy, bądź zaczekać na inkasenta. Szczegóły dotyczące obsługi e-BOK są dostępne na stronie internetowej Gminy Szemud.Termin na uregulowanie faktury wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania. Na wystawianych fakturach termin ten wynosi 17 dni, gdyż został uwzględniony 3 dniowy termin na jej dostarczenie za pośrednictwem poczty.

Zwracamy również uwagę na zmianę numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Dla każdego z odbiorców jest wygenerowany odrębny – indywidualny rachunek bankowy, który jest uwidoczniony na fakturze.Kontakt w sprawach dotyczących wody i ścieków:

– stan wodomierza można przekazać telefonicznie pod numerem 58 676-44-35, bądź na adres poczty elektronicznej: [color=blue]woda@szemud.pl[/color]
W legitymacje zaopatrzone są również służby techniczne wykonujące bieżące czynności na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych polegające na:

a) zainstalowaniu lub demontażu wodomierza głównego,

b) przeprowadzeniu kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz dokonania badań i pomiarów,

c) przeprowadzeniu przeglądów i napraw urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących własnością Gminy Szemud,

d) sprawdzaniu ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e) odcięciu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

f) usunięciu awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnegoUpoważnienie do wykonywania w/w czynności posiadają nasi pracownicy:


Kanczkowski Kamil – inspektor

Naczk Krzysztof – podinspektor

Kazubowski Tomasz – konserwator

Czoska Mirosław – konserwator

Rohde Piotr – konserwator

Wenta Piotr – konserwatorKontakt w sprawach technicznych:

– informacje o awariach na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłaszać na telefon alarmowy: 601 341 464– wszystkie inne problemy lub pytania związane z gospodarką wodno – ściekową prosimy kierować na adres e-mail: woda@szemud.plTeresa Pustelnik i Roman Chustak

Załączniki