Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania z zakresu: krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom zobowiązane są złożyć sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej dotacji na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).

Załączniki