Informujemy, iż w roku 2015 zostanie przeprowadzona weryfikacja danych wynikających ze złożonych informacji/deklaracji podatkowych w stosunku do stanu faktycznego. Wybór podatników do weryfikacji (kontroli) będzie dokonany w sposób losowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w w/w zakresie polegających na zaniżeniu powierzchni opodatkowania zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, skutkujące ustaleniem wyższego podatku nawet za okres 5 lat wstecz.

Zatem prosi się podatników podatku od nieruchomości do weryfikacji danych dotyczących opodatkowania we własnym zakresie i w przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy danymi zadeklarowanymi a faktycznymi złożenie informacji/deklaracji zawierającej aktualne dane.

Informacje (składają osoby fizyczne) oraz deklaracje ( składają osoby prawne) dostępne są w BIP –adres: www.bip.szemud.pl.


Podstawa prawna:
Art. 2 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty , budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Art. 6 ust.1 pkt.2 i 6 w/w ustawy: jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowli, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że Rada Gminy Szemud w dniu 9 grudnia 2014r. podjęła uchwałę nr II/9/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zajętych na powadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Szemud, która jest dostępna na stronie bip.szemud.pl pod adresem: http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=4&men1=13&men2=230&menu=230


Warunki zwolnienia (wyciąg z uchwały):

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień § 3:

1) budynki lub ich części, które zostały po raz pierwszy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, na okres 24 miesięcy kalendarzowych,

2) budynki lub ich części, które były wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej i w okresie 365 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zmieniły status użytkowania, na okres 12 m-cy kalendarzowych od ponownego zajęcia na cele prowadzenia działalności gospodarczej.


Teresa Pustelnik – Skarbnik Gminy