INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU: ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI

Przypominam, iż w dniu 15 marca 2016 upływa termin płatności I raty podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości naliczonych na rok 2016 w drodze decyzji podatkowych.
Kolejne raty płatne są w terminach wskazanych w decyzjach: tj.
II rata – do dnia 15 maja 2016 r.,
III rata – do dnia 15 września 2016 r.
IV rata – do dnia 15 listopada 2016 r.
Proszę o dokonywanie płatności na wskazane w decyzjach indywidualne rachunki bankowe lub gotówką u sołtysa wsi na której położona jest nieruchomość, lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Szemudzie. Dziękuję za terminowe uiszczanie podatków.
Jednocześnie informuję, że 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.). Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 r. nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045). Jedną z takich zmian jest wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Te same zasady dotyczą podatku rolnego oraz podatku leśnego.
W drodze cytowanej wyżej ustawy nastąpiła zmiana w ustawie o podatku rolnym m.in. w zakresie przeliczników dla celów ustalenia hektarów przeliczeniowych dla gruntów pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych. Zlikwidowana została także ulga żołnierska.
Rada Gminy Szemud nie zwiększyła wysokości stawek podatkowych na rok 2016 (pozostały one na poziomie roku 2015), niemniej jednak w niektórych przypadkach, z uwagi na zmianę w zasadach ustalenia hektarów przeliczeniowych, mogła nastąpić zmiana wysokości podatku rolnego w stosunku do roku poprzedniego.
Decyzje podatkowe na rok 2016 nie są opatrzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do ich wystawienia, zawierają nadruk imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej. Organ podatkowy skorzystał bowiem z prawa wynikającego z przepisu art. 210 § 1a ustawy Ordynacja Podatkowa, w myśl którego:
„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”

Teresa Pustelnik
Skarbnik Gminy Szemud