Szanowni Państwo!

Zbliża się nowy sezon wakacyjny 2018. To czas, kiedy chętniej i dłużej przebywamy na łonie natury, czas wypoczynku po miesiącach wytężonej pracy, czas relaksu. Mimo swobody i rozluźnienia, na które możemy sobie wreszcie pozwolić nie zapominajmy jednak o naszych obowiązkach względem środowiska. Zadbajmy już teraz o spokojny, higieniczny pobyt w domach letniskowych nieruchomościach używanych jedynie przez część roku.
Postarajmy się aby okres wakacji nie był uciążliwy ani dla nas ani tym bardziej dla naszego środowiska. Zadbajmy o odbiór produkowanych przez nas śmieci wszędzie tam, gdzie w danym czasie przebywamy.
Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 poz.1289 z późn.zm) oraz obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud podjętego Uchwała Rady Gminy Szemud nr XLI/515/2018 z dnia 16 marca 2018r właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku zobowiązani są do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi, a w szczególności poprzez:

1. zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;
2. udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy na terenie Gminy Szemud sprawuje Wójt Gminy. Do kontroli, o której mowa stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.zm).

Aby uniknąć niepotrzebnych dla Państwa nieprzyjemności, zwracamy się z prośbą o przygotowanie się już dzisiaj do spokojnego letniego wypoczynku i zawarcie indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Wykaz podmiotów działających na terenie Gminy Szemud możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, tel.58 676- 44 -24 bądź 50.

Natalia Szreder