Informujemy,że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Szemudzie zwróciło się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej gminy z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
Wypełnione druki należy składać w GPK Szemud osobiście, drogą pocztową lub na adres email sekretariat@gpkszemud.pl

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Wobec powyższego w przypadku nie złożenia przedmiotowego oświadczenia Wójt Gminy Szemud będzie zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.
Informujemy ponadto, że pracownicy Urzędu Gminy Szemud będą systematycznie weryfikować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, które zgodnie z postanowieniami § 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud powinny być przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Dbając o Państwa spokój i nasze wspólne bezpieczeństwo ekologiczne, w celu uniknięcia przykrych sytuacji i niepotrzebnych interwencji bardzo prosimy o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud, który znajduje się na naszej stronie ( szemud.pl →bip→prawo lokalne→uchwały rady gminy→kadencja 2018-2023→uchwała nr III/30/2018.)

Oświadczenie

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska