Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z gminy Szemud, informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.). Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy samorząd lokalny zobowiązany jest do określania i naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości i ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót oraz stawiania obiektów wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Oświadczenie – zmniejszona retencja (wersja edytowalna)

Oświadczenie – zmniejszona retencja