„Program Utwardzania Dróg Gminnych Płytami Yomb” powstał z inicjatywy przez wójta Ryszarda Kalkowskiego w 2013 roku i realizowany jest corocznie w okresie jesiennym. Obecnie gmina przystępuje do realizacji jego 4 edycji.

Przypominamy, że Program zakłada współprace Gminy Szemud w realizowaniu inwestycji drogowych na terenie Gminy Szemud polegających na utwardzaniu nawierzchni dróg płytami yomb. Współpraca polega na współudziale finansowym zainteresowanych mieszkańców, działających w komitetach społecznych obejmującą sfinansowanie kosztu ułożenia płyt (robocizna). Gmina Szemud zapewnia zakup i dostawę płyt oraz przeprowadzenie całości procesu inwestycyjnego (sporządzenie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procedur przetargowych oraz nadzór nad realizacją inwestycji).

Corocznie na cele realizacji Programu wraz z inwestycjami finansowanych bezpośrednio z budżetu Gminy Szemud, Urząd Gminy zakupuje płyty yomb za kwotę ok. 1 000 000 zł, a wysokość wkładu mieszkańców odpowiada całkowitym kosztom ułożenia płyt yomb na drodze. Można przyjąć, iż szacunkowy podział ciężaru finansowego inwestycji wynosi ok. 60% (Gmina Szemud) do 40% (mieszkańcy). W dany stosunek procentowy nie zostały ujęte koszty związane z opracowaniem umów i czynności prawno – formalne leżące po stronie Gminy Szemud. Przekazanie środków zebranych przez Komitety Mieszkańców odbywa się w formie umów darowizny z poleceniem (zgodnie z art. 893 KC).
Przez 3 lata obowiązywania Programu, udało się przy współpracy z mieszkańcami utwardzić prawie 13 km dróg.
• Edycja 2014 – 2 571 mb
• Edycja 2015 – 6 184 mb
• Edycja 2016 – 4 156 mb
• Razem do końca 2016 roku – 12 911 mb

Po zrealizowaniu tegorocznej edycji Programu, zakładamy że łączna ilość dróg utwardzonych płytami wyniesie na terenie całej gminy ponad 17,5 km

Ryszard Dampc

Drogi utwardzone A2