Wójt Gminy Szemud ogłasza kolejny nabór wniosków na utwardzanie dróg gruntowych płytami yomb – na rok 2017 w ramach wspólnego finansowania deklarowanego przez mieszkańców w zakresie pokrycia 100% kosztów ułożenia.

Ostateczny termin składania wniosków wyznacza się na dzień 18.11.2016.

Kwalifikacja wniosków odbywać się będzie przez komisję powołaną przez Wójta gminy na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku i uwzględniać będzie w szczególności następujące przesłanki:
– liczba mieszkańców która korzystać będzie z wnioskowanego odcinka drogi,
– kategoria drogi w planie miejscowym,
– odbywający się dowóz dzieci do szkół autobusami,
– połączenie z drogą wyższej kategorii (powiatowa, wojewódzka) lub kontynuacja utwardzania drogi, istniejąca infrastruktura w pasie drogowym,
– ilość dróg krzyżujących się z wnioskowanym odcinkiem.

Do wniosku należy załączyć mapę informacyjną w dowolnej skali z zaznaczeniem wnioskowanego odcinka drogi.

Wzbogaceni o doświadczenia lat ubiegłych, postanowiliśmy o przyjęciu w kolejnym konkursie sztywnego warunku minimalnej szerokości utwardzenia – 4 metry.

Dla określenia poziomu finansowania ułożenia płyt przez komitet, należy przyjąć cenę ułożenia 1 płyty yomb w wysokości 22 zł brutto. Prace nie mogą być finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Załączniki do wniosku do pobrania na stronie internetowej gminy w zakładce „Do pobrania”.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod adresem: j.balandowski@szemud.pl.

Roman Chustak

Wzór pełnomocnictwa
Imienny wykaz darowizn