Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w tym właścicieli domków letniskowych.

Szanowni Państwo przypominamy,
że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 201 0) oraz obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud podjętego Uchwała nr XVI/189/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp., posiadacze domków letniskowych) są zobowiązani posiadać aktualne indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy Szemud wpis do rejestru działalności regulowanej. Wykaz podmiotów działających na terenie Gminy Szemud możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, tel.58 676- 44 -24 zobowiązanie są do posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy na terenie Gminy Szemud sprawuje Wójt Gminy. Do kontroli, o której mowa stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219).

Brak aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:
– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska