Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku.

Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 47 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego na rok, którego dotyczy uprawa.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż w terminie do 12 grudnia 2016 r. przyjmowane są informacje dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na 2017 r. Przekazania informacji może dokonać zarówno zainteresowany producent czy punkt skupowy jak i za pośrednictwem urzędu gminy/miasta.

W załączeniu informacja w przedmiotowej sprawie. Poniżej link do ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
http://bip.pomorskie.eu/a,56120,ogloszenie-37.html

Informacje o planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:

Sejmik Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
– czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
– cel prowadzenia uprawy,
– lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,
– powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 68 635

Jednocześnie informuję, iż na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku, podczas których możliwe będzie dodatkowe zgłoszenie powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych.

Magda Witta
Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski w Gdańsku
Tel. (58) 32-68-635; Fax. (58) 32-68-663

Informacja w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego