Z uwagi na zaistniałe utrudnienia z dostawą dobrej jakości wody dla mieszkańców wsi Dobrzewino-
Karczemki, Koleczkowo, Bojano i części wsi Kielno informuje się o dotychczasowym przebiegu działań
Urzędu Gminy w tym zakresie.


Ujęcie wody w Bojanie obsługuje znaczny obszar poprzez rozbudowaną sieć wodociągową, co oznacza duży
nakład pracy i czasu związany z przepłukaniem całej sieci i chlorowaniem, mając na uwadze konieczność
wyłączenia głównego zbiornika i jednej studni głębinowej oraz zapewnienie ciągłej dostawy wody na cele
sanitarne. W tej sytuacji płukać mogliśmy jednocześnie odkręcając 2 – 3 hydranty.


Poniżej podajemy chronologicznie podjęte działania:

Dzień 27.11.2015

• godz. 11.00 uzyskanie telefonicznej informacji od Państwa w sprawie skażenia oraz otrzymanie
decyzji z Sanepid po godz. 14.00

• Podjecie natychmiastowych działań w celu powiadomienia mieszkańców wsi Koleczkowo, Bojano i
Dobrzewino-Karczemki poprzez umieszczenie w ważniejszych punktach wsi komunikatów oraz umieszczenie
komunikatu na stronie internetowej gminy

• Organizacja i sporządzenie harmonogramu dowozu wody pitnej na dzień następny

• Pobranie próbek wody ze studni nr 1, 2 i 3 oraz ze zbiornika głównego w celu określenia źródła
bakterii

Dzień 28.11.2015.

• Włączenie w sieć chlorowania w dawce 0,1 ml/m3 uzgodnionej z laboratorium „COVER” z Wejherowa.
Dowóz wody od godz. 7.00Dzień 30.11.2015

• Otrzymanie niepotwierdzonych informacji wyników próbek wody (godz. 10.00) – bez bakterii
studnia nr 2 i 3, natomiast wskazanie, że bakterie pojawiły się w zbiorniku głównym i studni nr 1.
Próbki te poddano dalszym badaniom do dnia następnego. Badania próbek wykonywało laboratorium Hamilton
z Gdyni

• Godz. 18.00 zachlorowanie studni nr 1 i zbiornika głównego i odłączenie chloratora z sieciDzień 01.12.2015.

• Godz. 11.00 otrzymaliśmy potwierdzone wyniki studni nr 1 i zbiornika które wykazały brak
bakterii coli

• Wypompowanie chlorowanej wody ze studni nr 1 i włączenie jej do zbiornika oraz zrzucenie
chlorowanej wody ze zbiornika

• Podłączenie zbiornika do sieci i płukanie sieci od 18.00 do 22.00 we wszystkich miejscowościachDzień 02.12.2015

• Ponowne pobranie próbek ze studni 1, 2 i 3 oraz zbiornika wody i na sieci w miejscowościach
Bojano, Dobrzewino-Karczemki i KoleczkowoDzień 03.12.2015

• Godz. 11.00 otrzymaliśmy niepotwierdzone wyniki próbek z dnia 02.12.2015, które wykazały
występowanie bakterii studni nr 1, w zbiorniku oraz w sieci wsi Bojano, natomiast w Koleczkowie i
Dobrzewinie-Karczemkach stwierdzono brak skażenia.

• Odłączenie i zachlorowanie w dawce 20l podchlorynu sodu studni nr 1 oraz odcięcie zbiornika i
zachlorowanie w dawce 50l. Włączenie chlorowana sieci w ilości 0,05. Chlorowanie i dawki uzgodnione
zostały z laboratorium COVER oraz konsultowano się ze specjalistą ds. siei z PEWiK Gdynia

• Pobranie kolejnych próbek z sieci


Dzień 04.12.2015.

• Od godz. 5.00 do 10.15 płukanie sieci przy włączonym chloratorze (0,05). Zrzut wody chlorowanej
ze zbiornika i studni nr 1. Ponowne napełnienie zbiornika

• Otrzymanie badań próbek z dnia 02.12.2015 o występowaniu bakterii w studni nr 1, zbiorniku i
wsi Bojano. Koleczkowo i Dobrzewino-Karczemki bez bakterii oraz niepotwierdzonych próbek z dnia
03.12.15 takich samych jak z dnia 03.12.2015.

• Pobranie kolejnych próbek we wsiach Koleczkowo, Dobrzewino-karczemki i Bojano jednocześnie
przez dwa laboratoria Cover i Hamilton.

• Kontrola poziomu chloru w sieci. Dalsze płukania a szczególnie całej sieci wsi Bojano


W dniu 05.12.2015 planujemy dalsze badania wody i płukania sieci


Informujemy, że w tym czasie jest dowożona woda pitna beczkowozami. Ostatecznie stwierdzono, że źródłem
bakterii jest studnia nr 1. Jak widać z przebiegu badań próbek wody z dnia 27.11 i 02.12. pojawiły się
na początku dwa różne wyniki badań ze studni nr 1 i zbiornika, co miało wpływ na podjęcie dalszych
kroków.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny aby dopuścić wodę do spożycia, wymaga dwóch kolejnych dobrych
wyników badań wody. Takie wyniki uzyskaliśmy już we wsiach Dobrzewino-Karczemki i Koleczkowie.
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Szemud wystąpił o zmianę decyzji w tym zakresie. Mamy nadzieję, że do
wtorku ostatecznie uporamy się z tym problemem. Mieszkańców przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.


Roman Chustak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej