Z prac WójtaOd początku czerwca toczą się rozmowy z WFOŚiGW w Gdańsku oraz innymi podmiotami w sprawie rozliczenia tzw. efektu ekologicznego dla inwestycji kanalizacyjnej, współfinansowanej z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W ostatnim czasie finalizowane są uzgodnienia w kwestii rozszerzenia tego projektu na całość obszaru miejscowości objętych tym projektem. W tym celu dokonano poszerzenia obszaru Aglomeracji Gdynia na terenie naszej gminy oraz podjęto szereg działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków w przypadku nierozliczenia wskaźników efektywności projektu.Po serii spotkań – przeprowadzonych osobiście przez wójta w czerwcu br. – z właścicielami gruntu, stanowiącego odcinek drogi Karczemki-Tuchom, który od sierpnia 2012r. był zablokowany przez właściciela, w dniu 2 lipca br. udało się ostatecznie osiągnąć porozumienie w tej kwestii.
Radni na zwołanej – na prośbę Wójta – w trybie nadzwyczajnym sesji Rady w dniu 3.07.2013 zaakceptowali osiągnięte porozumienie, mieszczące się w granicach zakreślonych wcześniej przez Radę oraz przesuwające płatność na przyszły rok budżetowy. Z uwagi na ważkość sprawy, jeszcze w tym samym dniu na prośbę Wójta spisano akt notarialny, w wyniku którego na rzecz Gminy Szemud nabyta została działka nr 130/2, zajęta pod wspomniany odcinek drogi relacji Karczemki – Tuchom.
Niezwłocznie po tym fakcie, jeszcze w tym samym dniu o godzinie 17.00 dotychczasowy właściciel dokonał zdjęcia blokady tej drogi w celu przywrócenia jej przejezdności.Na początku lipca wójt uczestniczył w kilku spotkaniach z udziałem firmy gazyfikacyjnej w Rumi; rozmowy dotyczyły planów rozwoju sieci gazyfikacyjnej na terenie naszej gminy. Powodem ich podjęcia są szerokie oczekiwania społeczne ze strony mieszkańców, z uwagi na to, że wg różnych szacunków przez najbliższe 10-15 lat gaz będzie wciąż jednym z najtańszych źródeł energii. Wstępne ustalenia między firmą gazyfikacyjną a gminą są takie, że mieszkańcy mogą bezpośrednio w Urzędzie Gminy składać wnioski o przyłączenie do sieci gazyfikacyjnej. Rozmowy będą kontynuowane, a kolejne spotkanie zaplanowano wstępnie na 20 sierpnia br. Na spotkaniu tym przedstawiciele firmy mają przedstawić konkretne rozwiązania projektowe i wykonawcze z odniesieniem do czasokresu realizacji inwestycji w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Pragniemy zaznaczyć, że firma jest w trakcie przekształceń organizacyjnych i strukturalnych, poprzez które rozszerzy swą działalność obszarowo, co nie pozostanie bez wpływu na szybkość realizacji inwestycji – czas oczekiwania na podłączenie może ulec wydłużeniu.


Wobec powyższego Wójt zwraca się do zainteresowanych mieszkańców o możliwie szybkie składanie wniosków o przyłączenie, przez co istnieje szansa, że obszar naszej gminy uzyska wyższy priorytet w planach inwestycyjnych firmy.Dobiegają końca prace analityczne związane z przekształceniami w systemie komunikacji publicznej, w tym dowozów szkolnych – szerzej na ten temat w niniejszym numerze.W dniu 17 lipca br. z udziałem Wójta dokonano odbioru boiska sportowego w Bojanie. W ramach inwestycji wykonano płytę boiska o wymiarach 64 x 105 m wraz z drenażem oraz ustawiono bramki. Całość inwestycji wyniosła 537 tys. zł.


Ponadto Wójt w ostatnim okresie dokonał przeglądu realizacji również innych inwestycji, w tym budowę wodociągu w Szemudzkiej Hucie, budowę chodnika w Kieleńskiej Hucie czy modernizacji budynku biblioteki w Szemudzie. Zwołał również dwie narady na placu budowy hali sportowej w Bojanie, by jeszcze na tym etapie zarówno projektanci, jak i pracownicy gminni (urzędnicy, dyrektor szkoły, nauczyciele WF) oraz radni mogli wnieść ewentualne uwagi, spostrzeżenia czy zastrzeżenia. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi robotami dodatkowymi. Szerzej na ten temat w bieżącym numerze.Trwają prace nad strukturą organizacyjną Urzędu. Analizowane są różne warianty rozwiązań. Planowane jest również utworzenie profesjonalnego Punktu Obsługi Interesanta. Dotychczas nieobsadzone pozostaje stanowisko Zastępcy Wójta, na razie nie ma rozstrzygnięć w tym zakresie.


W związku z okresem urlopowym Wójt dokonał kilku tymczasowych przesunięć personalnych w ramach stanowisk pracy, m. in. z uwagi na przerwę wakacyjną Rady pracownik ds. obsługi Rady został przesunięty do wsparcia prac w innym referacie.W związku tym, że w kolegium redakcyjnym „Lesôka” nie było obecnie żadnego przedstawiciela Rady Gminy, na prośbę Radnych, wyrażoną podczas sesji w dniu 3 lipca br., przewodniczący Komisji Oświaty p. Wiktor Okrój – po uzgodnieniu z Wójtem – zaproponował oddelegowanie do prac w kolegium radnej p. Aleksandry Perz. Udział Pani Aleksandry w pracach kolegium ma gwarantować Radzie Gminy swobodę wypowiedzi na łamach gminnego miesięcznika.W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy nadzór prawny Wojewody Pomorskiego uchylił conajmniej kilkanaście uchwał Rady Gminy, dot. kwestii planistycznych. Najczęstszymi zarzutami były błędy proceduralne. W związku z tym Wójt postanowił o ogłoszeniu naboru na urbanistę, którego brak w Urzędzie. Obecnie trwa ustalanie przyczyn zaistnienia tych błędów, a wobec winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.Od 1 lipca wdrażany jest nowy system gospodarki odpadami. Do wsparcia systemu naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakupiono specjalistyczne oprogramowanie. Będzie ono funkcjonowało w oparciu o tzw. płatności masowe, tzn. każdy z płatników będzie miał przydzielony osobisty numer konta, na którym będzie księgowana każda wpłata. Mieszkańcy będą mieli możliwość wpłaty drogą elektroniczną bezpośrednio z własnych rachunków bankowych, za pośrednictwem banku lub poczty oraz osobiście w kasie Urzędu. Wprowadzenie płatności masowych znacznie usprawni proces rozliczeń.


Warto dodać, że zgodnie z ustaleniami z władzami Banku Rumia Spółdzielczy w Szemudzie mieszkańcy będą mieli możliwość dokonywania darmowych przelewów w tym banku z tytułu tej opłaty.W związku z sygnałami od naszych mieszkańców w sprawie opóźnień przy wywozie odpadów komunalnych w dniach 9 i 10 lipca br. wójt zorganizował spotkania z firmami odpowiedzialnymi za wywóz, na których przekazano im wszystkie zgłaszane zastrzeżenia w tym zakresie.W dniu 9 lipca br. z inicjatywy Wójta p. Ryszarda Kalkowskiego w Urzędzie Gminy doszło do spotkania z prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Tematem spotkania były problemy związane z prawidłową realizacją zadań wynikających z umowy na wywóz odpadów komunalnych, jaką gmina zawarła z tą firmą. Podczas spotkania prezes Czerwiński zapewnił, że wszystkie niedogodności oraz popełnione błędy zostaną usunięte w najbliższym czasie. Jednocześnie zaznaczył, że w chwili obecnej nie dysponuje wystarczającą ilością worków na odpady segregowane, w związku z czym poprosił, aby mieszkańcy przez najbliższe dwa miesiące wakacyjne t.j. lipiec i sierpień zbierali odpady segregowane w jakiekolwiek worki, zapewniając, że wszystkie one zostaną przez firmę odebrane. Wójt kategorycznie nakazał zaprowadzenie porządku w systemie wywozu, żądając natychmiastowego wywiezienia odpadów z posesji, które dotychczas pomięto, oraz wyznaczając ostateczny termin na usunięcie wszelkich braków na dzień 18 lipca br. W podobnym tonie w dniu 10 lipca br. odbyło się spotkanie z konsorcjum Remondis, którego udziałowcem jest firma „Agora”. Konsorcjum tłumaczyło zaniedbania problemami ze znajomością terenu przez jednego z udziałowców (firma Metalpol, która dopuściła się zaniedbań, niezwłocznie po tym spotkaniu została usunięta z konsorcjum), deklarując usunięcie tych zaniedbań w ciągu dwóch dni.
Wójt pod groźbą naliczenia kar umownych wezwał firmy do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wywozu odpadów zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanych umowach na wykonawstwo.

W związku z tym, że w kolejnych dniach sytuacja uległa tylko nieznacznej poprawie, wobec firm wywozowych zastosowano naliczenie kar finansowych.


W dniu 23 lipca odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami firm wywozowych, tym razem z udziałem sołtysów, którzy szeroko przedstawili sytuację na obszarach zarządzanych przez siebie sołectw. W kwestii segregacji odpadów ustalono, że worki na odpady segregowane mieszkańcy będą mogli odbierać również od sołtysów.

[i]Szanowni Państwo!Pragnę Państwa zapewnić, że czynimy wszelkie starania, by wdrażanie gospodarki odpadami przebiegało bez jakichkolwiek przeszkód i problemów. Codziennie wykonujemy dziesiątki telefonów w celu sprawdzania prawidłowości realizacji usług wywozowych, codziennie powstają aktualne listy posesji, gdzie dotychczas nie wywieziono odpadów – listy te są w trybie natychmiastowym przekazywane do firm wywozowych, a następnie weryfikowane pod kątem realizacji. Również w dniu dzisiejszym przekazano wykaz 43 posesji, z których odpadów nie wywieziono. Zwrotnie otrzymaliśmy już z firmy informację, że wywóz na nich jest aktualnie realizowany, w związku z czym nasz pracownik jeszcze dziś dokona weryfikacji tego wywozu. Jednocześnie w dalszym ciągu prosimy Państwa o wyrozumiałość, gdyż obecne problemy są jedynie chwilowe; z dnia na dzień sytuacja będzie się poprawiać.Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud
[/i]