[size=14]Z prac Wójta[/size]Spotkanie w sprawie gospodarki odpadami

W środę 31 lipca 2013r. w Szemudzie odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli firm wywozowych. Tematem było podsumowanie pierwszego miesiąca funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. O przebiegu spotkania piszemy w bieżącym numerze.Współpraca międzynarodowa – Słowacja, Litwa
W dniach 02-03 sierpnia Wójt Gminy na zaproszenie Starosty Orawskiego Białego Potoku p. Jána Kaššáka, uczestniczył w XXXVIII Podrohackim Festiwalu Folklorystycznym na Słowacji, który jest międzynarodowym świętem kultury, łączącym folklor, tradycje i obyczaje wielu narodów. Wizyta ta była następstwem obecności, na ubiegłorocznym festiwalu naszego regionalnego zespołu „Koleczkowianie”, co zaowocowało dalszymi kontaktami i mamy nadzieję, że przerodzi się w ścisłą współpracę między regionami.

Natomiast 15 sierpnia br. na zaproszenie Starosty Turgieli p. Wojciecha Jurgielewicza, Wójt Gminy brał udział w tradycyjnych uroczystościach związanych ze świętem Matki Boskiej Zielnej, które w tym roku miało wyjątkowy charakter, z uwagi na to, że Turgiele obchodzą 400 – lecie istnienia. Turgiele są miastem, z który nasza gmina współpracuje od wielu lat.

Na zakończenie obydwu wizyt przedstawiciele w/w regionów obiecali Wójtowi, że odwiedzą naszą gminę i wezmą udział w uroczystościach dożynkowych, które odbędą się 8 września br.

Ponadto planujemy nawiązać również współpracę z partnerami z Czech i Węgier aby w przyszłości móc korzystać z Programu Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Działania, na które będzie można otrzymać dofinansowanie w ramach tego programu obejmują współpracę kulturalną, edukację, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz promocję turystyki. Jest to szansa na poznanie innych kultur a także promocję naszej gminy oraz kultury i tradycji kaszubskiej.


„Sprzątamy azbest na Pomorzu” – przedłużenie terminu składania wniosków

Jak już Państwa informowaliśmy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pn „Sprzątamy azbest na Pomorzu-2013”.

W związku z tym Wójt Gminy Szemud, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, przygotowuje wniosek o dofinansowanie kosztów odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest, zalegających na posesjach mieszkańców naszej Gminy. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców wydłużyliśmy termin składania wniosków w tej sprawie.

Dlatego każdy, kto posiada wyrób zawierający azbest zdemontowany lub porzucony w latach poprzednich (przed 2013 r. ), znajdujący się w miejscach do tego nie przeznaczonych (posesje, nielegalne wysypiska) i jest zainteresowany jego bezpłatnym usunięciem może złożyć pisemny wniosek (z dokumentacją zdjęciową) do Urzędu Gminy w Szemudzie ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud lub na adres e-mail: azbest@szemud.pl, albo telefonicznie do p. Leonarda Miąskowskiego – tel.: 58 676-44-59 do dnia 06.09.2013r.

Realizacja zadania w przypadku jego zakwalifikowania się do dofinansowania będzie trwała od 30 września do 30 października br. Prosimy jednocześnie o przekazywanie informacji o innych miejscach, na których znajdują się porzucone odpady zawierające azbest, tj. w szczególności opuszczonych zabudowań oraz tzw. „dzikich wysypisk”. Równolegle będziemy śledzić możliwości uzyskania dofinansowania także z innych źródeł.Dojazdy do szkół

W poprzednim numerze informowaliśmy, że zdecydowaliśmy się na przetarg na bilety dla wszystkich dzieci uprawnionych i nieuprawnionych. W toku prac, konsultując temat z gminami sąsiednimi, stale ujawniają się trudności związane z urządzeniem takiego przetargu.
Przepisy nie są jednoznaczne w tym zakresie.
Sprawa dojazdów dzieci oraz poprawa komunikacji dla mieszkańców jest jedną z priorytetowych jaką się zajmujemy. Do końca września dowozy są zapewnione na poprzednich zasadach, nie widzimy więc zagrożenia. Musimy jeszcze popracować nad tym problemem, aby od października system tzw. otwarty / dostępny dla wszystkich/ sprawnie funkcjonował.

Kolejne spotkanie mieszkańców z przedstawicielami przewoźników zaplanowane jest na 13.09. 2013 godz. 16.00 w WOK Szemud na które wszystkich zainteresowanych zapraszamy.Wsparcie przedsiębiorczości

Na przełomie września i października Wójt planuje zorganizować spotkanie wszystkich właścicieli firm działających na terenie naszej Gminy. Spotkanie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Celem będzie lepsze poznanie problemów ich nurtujących , które są znane lecz chcielibyśmy je lepiej poznać i usłyszeć od samych zainteresowanych. Gmina jest bardzo zainteresowana współpracą i poprawianiem warunków prowadzenia działalności gospodarczej na naszym terenie.

O dokładnym terminie i miejscu spotkania poinformujemy w odpowiednim czasie na naszych stronach internetowych oraz w Lesoku.Partnerstwo publiczno-prywatne

W poprzednim numerze pisaliśmy o współpracy Gminy w formie inicjatywy lokalnej w celu wspólnego realizowania zadań publicznych wraz z mieszkańcami.

Inną formą współpracy jest partnerstwo publiczno-prawne jako rodzaj współpracy między jednostką publiczną np. Gminą a podmiotem prywatnym /firmą/, która oparta jest na umowie o charakterze komercyjnym.

Obie te formy współpracy chcemy wprowadzić w życie na terenie naszej Gminy. Wymaga to jednak solidnego opracowania prawnego, które jest w trakcie realizacji. Mamy nadzieje, że w następnym numerze będziemy mogli poinformować Państwa o zasadach i terminach wejścia w życie tych form współpracy.Gospodarka ściekowa – starania o utrzymanie dofinansowania

Jak informowaliśmy obszernie w poprzednich wydaniach Lesoka, sprawa uporządkowania gospodarki ściekowej w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzelinie i starań o utrzymanie uzyskanego dofinansowania z POIŚ (ponad 7 mln zł plus odsetki) jest w dalszym ciągu w toku. Mamy informację, że Ministerstwo Ochrony Środowiska zajęło się naszą sprawą, otrzymując stosowną naszą dokumentację za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W dalszym ciągu czekamy na decyzję, o której natychmiast poinformujemy na naszych stronach internetowych oraz w Lesoku.W najbliższym czasie…

W najbliżym czasie chcemy zająć się tematem utrzymania i budowy dróg w gminie. Chcielibyśmy wypracować spójny i przejrzysty system realizacji zadań inwestycyjnych w tematyce drogowej, jak również ustalić jasne kryteria finansowania działań w tym zakresie. Środki, jakie sołectwo będzie otrzymywało na utrzymanie dróg, muszą odpowiadać faktycznym potrzebom i powinny być one dzielone między sołectwa w zależności od długości sieci drogowej w danym sołectwie. Na podobnych zasadach powinny być dzielone środki na odśnieżanie. Temat ten będzie w najbliższym czasie szeroko dyskutowany z sołtysami. Oprócz tego przymierzamy się do zmiany zasad odśnieżania – zakładamy zwiększenie ilości rejonów, które będą mniejsze obszarowo, a tym samym szybciej odśnieżane, gdyż większa ilość rejonów spowoduje zwiększenie ilości sprzętu odśnieżającego.

Od września w Urzędzie uruchomiony zostanie punkt obsługi interesanta, który będzie przeprowadzał wstępną obsługę klienta Urzędu, a w miarę możności załatwiał w pełni (np. przy składaniu prostszych pism lub załatwianiu tzw. spraw typowych. Punkt ten zostaje stworzony z uwagi na liczne uwagi i wielkie oczekiwania w tym zakresie ze strony mieszkańców. W związku z tymi planami przeprowadzamy przebudowę wejścia do budynku Urzędu wraz z korytarzem wejściowym. Prace te i tak należało wykonać z uwagi na konieczność lepszego zabezpieczenia dostępu do głównego wyłącznika energetycznego i instalacji alarmowej. Równolegle z tymi pracami wykonujemy generalny remont ogólnodostępnych sanitariatów z uwagi na ich bardzo niski standard i wyeksploatowanie wyposażenia, na co również mieszkańcy dosyć często się skarżyli. Ponadto Wykonawca wyraził zgodę na odnowienie – w ramach kwoty wynikającej z umowy na wykonanie wyżej wymienionych prac – sekretariatu i gabinetu wójta, których stan i wyposażenie również wskazywały na znaczne wyeksploatowanie. Prace zakończą się do końca sierpnia, a od początku września – jak już wspomniano – ruszy obsługa w punkcie dla interesantów.Romuald Przybyt