W nawiązaniu do spotkań jakie miały miejsce Szemudzie i Bojanie, związanych z projektowaniem i
budową trasy S6, prosimy mieszkańców naszej gminy posiadających grunty przewidziane do przejęcia
pod przyszły pas drogowy, o sprawdzenie aktualności wpisów w ewidencji gruntów, dotyczących m.in.
danych adresowych. Sprawdzenia można dokonać w siedzibie starostwa (Wejherowo ul. 3-go Maja 4) w
pok. nr 6 w godzinach 8.00 – 14.00.


Istotne jest również sprawdzenie wpisów w księgach wieczystych. Wszystkie dane dotyczące
posiadanych gruntów powinny być aktualne. Zapisy w księdze wieczystej można sprawdzić na stronie
internetowej https://ekw.ms.gov.pl/


W oparciu o dane zawarte w księgach wieczystych ustala się osoby, którym przysługuje
odszkodowanie za przejmowane nieruchomości. Dlatego też wszelkie zmiany, wynikające z takich
sytuacji jak: nieujawnienie praw do spadku po osobie zmarłej, wykreślenie hipoteki czy ustanie
służebności, powinny zostać ujawnione w księgach wieczystych.


Brak aktualnych adresów właścicieli nieruchomości, niezgodność wpisów w księgach wieczystych z
aktualnym stanem faktycznym i prawnym, spowoduje wydłużenie okresu wypłaty odszkodowań za grunty
zajęte pod drogę- niejednokrotnie o wiele miesięcy.


Informujemy jednocześnie, że utrudnienia związane z wypłatą odszkodowań nie wstrzymują budowy
drogi.

Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej