W dniu 25 czerwca br. Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Uchwała nr IX/87/2015) oraz uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016 (Uchwała nr IX/88/2015).


Projekty ww. uchwał zostały wypracowane w ramach udziału gminy w projekcie „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” współfinansowanego ze środków UE oraz skonsultowane z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy.


Podstawą inicjatywy lokalnej jest złożenie przez mieszkańców (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej) do gminy wniosku o wsparcie realizacji zadania publicznego.

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane projekty:

– o charakterze nie inwestycyjnym – wydarzenia jednorazowe (np. festyn) czy cykliczne(np. cykl ciekawych zajęć sportowych czy kulturalnych)

– o charakterze inwestycyjnym tzw. „twardym”pozwalającym na stworzenie czegoś trwałego (np. budowa placu zabaw, parkingu, chodnika itp.)


Opracowano oddzielny tryb realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym i o charakterze nie inwestycyjnym.


Mieszkańcy lub organizacje pozarządowe wnioskujący o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej muszą posiadać tzw. wkład własny (np. własne środki finansowe na pokrycie części wydatków, własna pracę itp.).


Mechanizm budżetu obywatelskiego polega na wydzieleniu w budżecie gminy określonej puli środków na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 w budżecie gminy Szemud planuje się przeznaczyć 100.000 zł.
Uchwała określa sposób, w jaki mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, które mają być realizowane w ramach tego budżetu oraz sposób ich weryfikacji i wyboru.
Zgodnie z harmonogramem projekty zadań, które mogą być realizowane w ramach tego budżetu można składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie od 3 do 31 sierpnia 2015 r.


Poniżej zostały zamieszczone przedmiotowe uchwały wraz z załącznikami (wzory wniosków, oświadczeń, wzór karty do głosowania, harmonogram konsultacji itp.) w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania projektów w ramach ww. mechanizmów współpracy.


Barbara Rzeszewicz

Załączniki