Budżet Obywatelski jest narzędziem umożliwiającym obywatelom decydowanie o przeznaczeniu części środków z budżetu gminnego i pozwala mieszkańcom gminy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków.

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Szemud mają możliwość skorzystania z takiego narzędzia. Rada Gminy w dniu 8 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2019 (Uchwała nr XLIV/551/2018).

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 100 000 zł.
W ramach Budżetu Obywatelskiego będą mogły być realizowane zadania należące do zadań własnych Gminy, których koszt realizacji nie przekroczy 50. 000 zł.

Propozycje projektów zadań może złożyć każdy mieszkaniec Gminy posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Gminy Szemud, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania, poparcia co najmniej 15 mieszkańców gminy którzy są ujęci w rejestrze wyborców Gminy Szemud oraz mieszkańcy, którzy do 31.08. 2018 r. ukończą 16 lat i są ujęci w rejestrze mieszkańców Gminy Szemud.

 

Projekty zadań będzie można zgłaszać w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. na „Formularzu zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego” dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.szemud.pl oraz w Kancelarii Urzędu.

 

Od 1 września do 11 września 2018 r. nastąpi weryfikacja zgłoszonych projektów zadań pod względem formalno – prawnym przez Zespół Opiniujący oraz wybór projektów zadań, które znajdą się na liście podlegającej głosowaniu. Lista ta zostanie opublikowana do 14 września 2018 r.

 

Głosowanie nad propozycjami projektów zadań odbywać się będzie w glosowaniu powszechnym od 2 do 16 października 2018 r.
W głosowaniu będą mogli brać udział mieszkańcy gminy, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Szemud oraz mieszkańcy, którzy do 31.08. 2018 r. ukończą 16 lat i są ujęci w rejestrze mieszkańców Gminy Szemud.
Lista punktów, w których będzie można złożyć kartę do głosowania oraz szczegóły dot. głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

 

Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które w wyniku głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania z budżetu gminy kwoty przeznaczonej na „Budżet Obywatelski”.
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 października 2018 r.

Barbara Rzeszewicz

Budżet obywatelski na rok 2019

Formularz zgłoszenia zadania

Uchwała – budżet obywatelski (Uchwała nr XLIV/551/2018)