Jedną z inwestycji, jaką zamierza przeprowadzić w 2012 roku Gmina Szemud jest rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie. Urząd Gminy Szemud złożył do Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś IV Leader działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Pierwszy etap robót obejmuje zamontowanie za bramkami piłkochwytów, zbudowanie sieci oświetlenia (6 lamp) oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem. Teren boiska zostanie ogrodzony, a droga dojazdowa do obiektu przebudowana do właściwej szerokości i uzyska podbudowę pod docelową nawierzchnię.
Wartość projektu pn. ” Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap” wynosi 535 007,12 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania, o którą wystąpiła Gmina to 137 515,00 zł.
Wniosek uzyskał już akceptację Rady LGD „Kaszubska Droga”, która wskazała go do uzyskania dofinansowania. Obecnie został przekazany do Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego do dalszej oceny.