Wójt Gminy Szemud informuje, że istnieje możliwość udziału dzieci w wieku 8 – 16 lat w wypoczynku letnim dzieci i młodzieży rolników organizowanych przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w koloniach jest:

• Dostarczenie oryginału zaświadczenia z Placówki Terenowej KRUS, że jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest płatnikiem KRUS (min. jedno z rodziców prawnych opiekunów winno być ubezpieczone w pełnym zakresie jednocześnie posiadać ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie lub pobierać rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego);

• Wypełnienie karty kwalifikacyjnej na druku organizatora kolonii;

• wpłata 290 zł na Fundację „Jesteśmy Solidarni” oraz refundacja kosztów przewozu dzieci na i z kolonii.

W tym roku istnieje możliwość udziału w koloniach w dwóch miejscach:

1. DW „Zielona Gospoda” Przesieka (góry) woj. Dolnośląskie

• 14.07.2014 – 27.07.2014 (ilość miejsc: 30)

2. Ośrodek wczasowy „BAJKA” Ostróda nad jeziorem woj. Warmińsko – Mazurskie

• 28.07.2014 – 10.08.2014 (ilość miejsc: 30)

Osoby zainteresowane prosi się o kontakt z Referatem Oświaty, Kultury i Zdrowia (budynek B, pokój 18) w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 26.05.2014r.