O G Ł O S Z E N I EW związku z wybudowaniem w miejscowościach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki i Kamień sieci kanalizacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina się o obowiązku przyłączenia do niej nieruchomości zabudowanych.Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1399).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, posiadającą kompletną dokumentację budowlaną.


Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego Ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma umocowanie prawne wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz.1619 ).


W trakcie postępowania egzekucyjnego może być nakładana kilkakrotnie grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku.


R. Chustak