Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu  Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

http://bip.pomorskie.eu/a,56319,ogloszenie-43.html

http://bip.pomorskie.eu/a,56320,ogloszenie-44.html

komunikat-zwp-pop_agl-trojmiejska

komunikat-zwp-pop_strefa-pomorska