W dniu 15 maja br. w Kielnie miała miejsce, zorganizowana przez Pomorską Izbę Rolniczą, konferencja p.t.: „Szanse rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020”. Konferencja ta była jednym z elementów obchodów corocznego Dnia Unii Europejskiej, a zorganizowana została z inicjatywy naszych delegatów do Pomorskiej Izby Rolniczej – p. Ryszarda Parchema i p. Tadeusza Haase oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Leśna.


W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz gminy, władz ministerialnych i agend rządowych różnych szczebli związanych z rolnictwem: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. dr Kazimierz Plocke, Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej – p. Zenon Bistram, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – p. Aleksander Mach, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Andrzej Styn, Wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych – p. Jerzy Romanowski, Wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego – p. Leszek Golasiński, a także licznie przybyli mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy i rolnicy.


Pan poseł Kazimierz Plocke w obszernym wystąpieniu przedstawił szanse i możliwości rozwojowe dla obszarów wiejskich związane z przyszłą agendą finansową UE 2014-2020, natomiast szef Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram wskazywał na szczegóły dotyczące konkretnych elementów polityki rolnej, w tym sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, grup producenckich, kwotowania mlecznego, upraw itp.


W osobnym wystąpieniu szanse naszych mieszkańców oraz sytuację rozwoju rolnictwa w gminie szczegółowo omówił przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Szemud – p. Leszek Kowalewski, wskazując na konieczność wzmocnienia działań i zwiększenia nakładów finansowych na rzecz restrukturyzacji gospodarstw rolnych i przedsiębiorców rolnych, którym bez tego wsparcia trudno będzie konkurować na dotowanym europejskim rynku rolnym.


W trakcie obrad Wiceminister Rolnictwa dokonał wręczenia odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” czterem naszym rolnikom: Romanowi Bieszk z Leśna, Piotrowi Garzombke z Kieleńskiej Huty, Jerzemu Parchem z Kowalewa i Czesławowi Lewańczykowi z Łebna.

W przerwie w obradach miał miejsce występ artystyczny pań z KGW Leśno.


Zorganizowanie takiej konferencji oraz uczestnictwo w niej tej rangi gości świadczy o rosnącym znaczeniu naszej gminy na mapie przemian rolnych województwa pomorskiego.

Galeria